Quality & Compliance

Ansvarstagande inom miljö-, etik- och samhällsfrågor
Sedan 2015 har KEY Relocation en övergripande uppförandekod som gäller i koncernens alla bolag. Syftet med uppförandekoden är att koncernens bolag ska ha en gemensam plattform för CSR-relaterade aktiviteter och att utveckling av KEY Relocations ansvarstagande inom miljö-, etik- och samhällsfrågor sker på ett likartat sätt. Ett tydligt ansvarstagande stärker såväl konkurrenskraften som ställningen som en attraktiv arbetsgivare, samtidigt som det främjar en sund affärskultur.

Uppförandekod
KEY Relocations uppförandekod bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för koncernens samtliga bolag. De grundläggande principerna i uppförandekoden är:

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
1. KEY Relocation stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter.
2. KEY Relocation är inte delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

ARBETSRÄTT
3. KEY Relocation upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. KEY Relocation erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.
4. Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.
5. KEY Relocation tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.
6. All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS status, medlemskap i fackförening, och sexuell läggning, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

MILJÖ
7. KEY Relocation stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: ”Där det finns hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring”.
8. Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och KEY Relocation tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
9. KEY Relocation uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och KEY Relocation arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

ANTI-KORRUPTION
10. KEY Relocation arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning, samt med att proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att ta itu med korruption såväl internt som i koncernens försörjningskedjor.

Aktiviteter inom CSR-området
Koncernens bolag genomför årligen minst 1 CSR-relaterad aktivitet som följs upp i styrelse och ledningsgrupp.

Koncernen strävar efter ett öppet företagsklimat med hög affärsetik och medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser från koncernens värderingar och affärsetiska riktlinjer. KEY Relocations visselblåsarfunktion ger möjlighet att rapportera misstankar om oegentligheter, vilket är viktig för att främja hög affärsetik.

Miljömässigt ansvarstagande
Miljörelaterade frågor är ett område som berörs inom KEY Relocations uppförandekod. Koden uppmanar till aktiviteter som leder till ett utvecklat miljömässigt ansvarstagande och förebyggande åtgärder för att prioritera miljövänliga lösningar. De områden hos KEY Relocation som har störst miljöpåverkan är transporter, resor och uppvärmning av lokaler. KEY Relocation har ständigt strävat efter att hitta de miljömässigt bästa lösningarna och stödja utvecklingsinitiativ inom dessa områden

We are using cookies and analysis with tracking to ensure that we give you the best experience on our website. By using this site you are agreeing to the use of cookies.  Close